WELCOME TO AGROMART NEPAL !

सलगम खेती गर्ने तरिका

Q 1. सलगम बालीलाई कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ? सलगम बालीलाई चिसो हावापानी चाहिन्छ।अतः यसले ठण्...

Read More

परवल खेती गर्ने तरिका

Q 1. परवल कुन समूह अन्तर्गत पर्ने तरकारी वाली हो ? परवल लहरेबाली समूह वा फर्सी समूह अन्तर्गत पर्ने...

Read More

स्क्वास खेती गर्ने तरिका

Q 1. स्क्वास कुन तरकारी बाली समूह अन्तर्गत पर्ने तरकारी वाली हो? स्क्वास फर्सी बाली वा लहरे बाली स...

Read More